budynek1

Działalność społeczna

Akcje

Wszędzie tam, gdzie Spółka prowadzi swoje placówki handlowe staramy się wspierać działalność społeczną lokalnych samorządów, ośrodków pomocy, domów kultury, szkół oraz innych organizacji, w których rodzą się pomysły niesienia pomocy osobom lub instytucjom, które wymagają wsparcia.
Wiele z tych inicjatyw ma charakter cykliczny (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbiórki karmy dla schronisk). Staramy się zmobilizować również w sytuacji, gdy pomoc potrzebna jest od zaraz. W naszej pamięci utkwiła szczególnie akcja z 2011r. niesienia pomocy powodzianom z zalanej przez Wisłę gminy Wilków. Kwota przekazana przez Spółkę w połączeniu ze zbiórką żywności w naszych supermarketach pozwoliły na przekazanie artykułów pierwszej potrzeby (głównie żywności) już pierwszego dnia tych tragicznych wydarzeń.

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

W działalności gospodarczej NSH zawsze udaje się wygospodarować choćby niewielkie środki na pomoc tym wszystkim, którzy jej potrzebują. W związku z tym w 2005r. udziałowcy założyli Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz mieszkańców oraz instytucji w gminach, na terenie których NSH prowadzi działalność.
Najważniejsze cele i zadania to:
• szerzenie nauki i oświaty wśród młodzieży i dorosłych,
• propagowanie aktywnego wypoczynku,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• propagowanie i upowszechnianie krajoznawstwa ziemi nałęczowskiej,
• ochrona lokalnych dóbr kultury i tradycji,
• promowanie aktywnego uczestnictwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
• upowszechnianie wiedzy o ekologii,
• pomoc społeczna i wyrównanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
• działalność charytatywna,
• działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą Kazimiera Wójtowicz i Emil Gajewski.